- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego–zaproszenie do udziału w pracach nad dokumentem, wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem wprowadzonym do nomenklatury dokumentów strategicznych w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dotychczas posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym (minimum strategii rozwoju gminy czy lokalnego programu rozwoju) warunkowało dostępność środków unijnych na finansowanie inwestycji i projektów społecznych. W nowym okresie programowania Unii Europejskiej warunkiem pozyskania dofinansowania jest posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym – strategii rozwoju albo strategii rozwoju ponadlokalnego – dokumentu opracowanego wspólnie dla współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego.

Przewagą strategii rozwoju ponadlokalnego jest dostępność dodatkowych źródeł finansowania, w ramach wyodrębnionych na politykę ponadlokalną puli środków unijnych, a także efekt synergii projektów zintegrowanych (projektów partnerskich lub wiązki projektów zorientowanych na osiągnięcie wspólnego celu).

Po analizie korzyści z współpracy, za zgodą radnych, burmistrz i wójtowie 9 gmin, tj. Miasta Kraśnik, gminy Kraśnik, gminy Dzierzkowice, gminy Urzędów, gminy Gościeradów, gminy Annopol, gminy Trzydnik Duży, gminy Wilkołaz, gminy Zakrzówek, podpisali porozumienie o współpracy.

Każda z gmin zleciła zewnętrznemu wykonawcy przygotowanie diagnozy statystycznej, ewaluacji ex ante oraz części strategicznej i operacyjnej wspólnej Strategii rozwoju ponadlokalnego. W ramach zlecenia, każda z gmin otrzyma od wykonawcy suplement lokalny – projekty lokalne będą stanowiły komplementarne przedsięwzięcia do wskazanych w strategii ponadlokalnej projektów kluczowych dla całego obszaru lub projektów partnerskich.

Proponowana wizja osadzona będzie na mocnych i słabych stronach, szansach i ryzykach. Na podstawie analizy danych statystycznych oraz danych otrzymanych od urzędów gmin eksperci z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich opracowali wstępną diagnozę stanu obecnego oraz propozycję analizy SWOT, którą weryfikuje niniejsze badanie ankietowe.

Wnioski z ankiety posłużą do ostatecznej identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnej porażki realizacji strategii. Zidentyfikowane problemy, szanse i zagrożenia po uwzględnieniu potencjału obszaru doprowadzą pracujących dla nas ekspertów do sformułowania wizji rozwoju, którą będziemy z Państwem konsultować w kolejnym etapie prac nad Strategią ponadlokalną.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dostępnym pod linkiem: https://forms.gle/gZWGQvxT9g7Fo4Wu8 [1]

Ankiety dostępne są również w wersji do pobrania i wydrukowania:

Ankieta partycypacyjna.docx [2]

Ankieta partycypacyjna.pdf [3]