- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie: „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Stowarzyszenie Kreatywny Nauczyciel ,,ZAKSA” w dniu 21.07.2021 r.  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie  „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057)

Złożona przez Stowarzyszenie oferta zostaje zamieszczona na okres   7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek

2) siedzibie Gminy Zakrzówek w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Zakrzówek

Każdy do 29.07.2021 r.  do godz. 15.30 może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi prosimy składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek (pok.nr 7), ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub drogą elektroniczną na adres e- mail: gmina@zakrzowek.pl [1] 

UPROSZCZONA OFERTA [2]

FORMULARZ UWAG [3]