Wójt Gminy Zakrzówek przypomina, że od 5 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, pok. 1 w godzinach 7.30-15.30 można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu i prognoza dostępne są również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi w formie pisemnej* należy składać do Wójta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zakrzówek. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.