MOJE PRZEDSZKOLE

W dniu 20 marca 2019r. Wójt Gminy Zakrzówek – Józef Potocki oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie realizacji projektu „Moje przedszkole”. Całkowita wartość projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 709 995,40 zł, przyznana kwota dofinansowania to 603 259,84 zł, wkład własny gminy 106 735,56zł, z czego 75 600 zł to wkład niefinansowy.

W ramach projektu zostanie utworzonych i doposażonych 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata z terenu gminy Zakrzówek. Ze środków EFS zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, multimedialny, rtv, wyposażenie, zabawki, pomoce edukacyjne i dydaktyczne oraz przybory gimnastyczne. Zostaną sfinansowane także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia z zakresu terapii i integracji sensorycznej a także z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Okres realizacji projektu: od 02.07.2019r. do 31.08.2020r.